ПРОГРАМА –
Курсове (индивидуално обучение) по БЕЛ за 7-ми клас

I. Български език

 • Книжовна норма. Правописни и пунктуационни правила.
 •  Текст и признаци на текста;
 •  Художествен текст.
 • Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 •  Думата като лексикално средство в текста;
 •  Дума и контекст.
 •  Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 •  Неметафорична и метафорична употреба на думите. Риторични фигури и тропи.
 •  Неутрална и експресивна лексика;
 •  Употреба на фразеологични словосъчетания;
 •  Просто изречение.
 •  Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните  изречения;
 •  Сложно съставно изречение. Видове. Пунктуация;
 •  Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 •  Пряко и непряко предаване на чужда реч.  Цитиране;
 •  Части на речта. Глагол;
 •  Вид на глагола;
 •  Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост  от речевата ситуация;
 •  Съвместна употреба на глаголните времена;
 • Езикова система. Езикови средства.

II. Литература

 •  Христо Ботев –  стихотворението  „На прощаване“
 •  Иван Вазов –  повестта „Немили-недраги“,  разказът  „Една българка“,  одата  „Опълченците на Шипка“,  одата  „Българският език“
 •  Алеко Константинов – Из пътеписа „До Чикаго и назад“ (частта „Ниагара!…) и из  книгата  „Бай Ганьо”  (главата „На гости у Иречека”)
 •  Пенчо Славейков –  баладата „Неразделни
 •  Пейо Яворов –  елегията  „Заточеници”
 •  Елин Пелин –  разказът „По жътва“
 •  Йордан Йовков –  разказът „По жицата“

III.     Трансформиращ преразказ с дидактическа задача.  Неутрален разказвач. От името на герой.