ПРОГРАМА
Подготвителен курс
за Държавен зрелостен изпит по Български език и литература и кандидатстудентски курс за УНСС – ЕПИ I-ви и III-ти МОДУЛ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

І. Книжовна норма на българския език

1. Правописни правила: Фонетични правила. Морфологични правила. Лексикални норми. Слято,  полуслято и разделно писане. Синтактични правила.
2. Правоговор и правоговорни норми.
3. Пунктуация.

ІІ. Стилистика:

1. Фонетични стилистични ефекти: асонанс, алитерация, звукоподражание
2. Лексикални стилистични ефекти: вулгаризми, поетизми, архаизми, историзми
3. Фразеологизми (устойчиви съчетания: идиоми, съставни названия)
4. Синтактични стилистични ефекти: инверсия, градация, синтактиченпаралелизъм.
5. Стилово единство: Тавтология. Амфиболия

ІІІ. Общуване. Речева ситуация. Езиково съобщение. Избор на езикови средства.

1. Неофициални и полуофициални речеви ситуации. Разговорен стил.
2. Официални речеви ситуации. Устно общуване. Публично общуване. Писмени стилове. Художествен стил. Езикови средства. Тропи и фигури. Публицистичен стил. Езикови средства. Научен стил. Езикови средства. Административно-делови (канцеларски). Езикови средства. Научнопопулярен. Езикови средства.

 ІV. Текст

1. Видове текст според сферата, която обслужват: научна, медийна, гражданска,  институционална, художествена.
2. Информация. Извличане на информация от текст. Писане на Резюме.
3. Работа с  откъс от литературно произведение  по формата PISA.  Задаване на въпроси към     художествената творба  и  писане на отговор.
4. Работа с текст по формата PISA.  Задаване на въпроси към текст и отговор.
4. Създаване на аргументативен текст.  Есе. Литературно-интерпретативно съчинение.

 

ЛИТЕРАТУРА

І. Знания за езиковите средства, строежа и структурата           на  литературната творба

1. Жанрова система: епос, лирика, драма, проза.
2. Строеж на литературната творба:  заглавие, мото, епиграф, сюжет, фабула, композиция, основна идея.
3. Организация на художествения език: тропи и фигури.
4. Фолклор и литература. Литературни произведения, повлияни от фолклорното творчество.
5. Условният характер на литературните произведения.

 

ІІ. Автори и произведения.  Четене, разбиране, тълкуване.

1. Христо Ботев: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, “Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”.
2. Иван Вазов: цикълът “Епопея на забравените”; стихотворенията: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, “Линее нашто поколение”.  Разказ “Дядо Йоцо гледа”.  Повестта “Чичовци”.  Романът “Под игото”
3. Алеко Константинов:  Фейлетонът “Разни хора, разни идеали”. Книгата “Бай Ганьо”
4. Пенчо Славейков:  Лирическите миниатюри от стихосбирката “Сън за щастие”:  “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи буки…”, “Самотен гроб в самотен кът”.  Поемите:  “Ралица” и  “Cis moll”
5. Пейо Яворов:  поемата  “Градушка”, елегията “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон” (“На Лора”), “Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, “Маска”.
6. Елин Пелин – разказите: “Ветрената мелница”, “Косачи”, “Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”, “Андрешко”.  Из сборника  “Под манастирската лоза”: “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”.  Повестта “Гераците”
7. Димчо Дебелянов:   “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш в бащината къща…”, “Помниш ли, помниш ли…”, “Спи градът”, “Миг” . Военните стихотворения на Дебелянов: “Един убит”, “Сиротна песен”, “Тиха победа”
8. Христо Смирненски: Из стихосбирката: “Да бъде ден!”: “Да бъде ден!”, “Ний”, “Йохан”, “Старият музикант”, “Цветарка”.  Стихотворението “Юноша”.  Цикълът “Зимни вечери”.
9. Гео Милев:  поемата “Септември”.
10. Атанас Далчев:  Из стихосбирката “Прозорец”: “Прозорец”, “Болница”, “Стаята”, “Къщата”, “Книгите”, „Повест”.  Из стихосбирката “Стихотворения”: “Камък”, “Дяволско”.
11. Елисавета Багряна:  Из стихосбирката “Вечната и святата”: “Кукувица”, “Стихии”, “Потомка”, “Вечната”.
12. Йордан Йовков:  Из сборника “Старопланински легенди”: “Шибил”, “През чумавото”, “Индже”.    Из сборника “Песента на колелетата” : “Песента на колелетата”, “Последна радост”.   Из сборника “Женско сърце”: “Серафим” .  Други разкази: “Албена”, “Другоселец”
13. Никола Вапцаров:  Из стихосбирката “Моторни песни”: “Вяра”, “Писмо” (Ти помниш ли…), “Песен за човека”, “Завод”.   Лирика: “История”,  “Кино”, “Сън”, “Прощално”, “Борбата е безмилостно жестока”
14. Димитър Димов.  Романът “Тютюн”.
15. Димитър Талев.  Романът “Железният светилник”